ආදර මල් වල පාට...

3 comments

  1. Anonymous Says:

    uba adare pata dannawada?(jok's colour)

  2. Upeka Says:

    mona hari liannako appa apitath kiawanna..

  3. දුකා Says:

    wooooow

Post a Comment