පොත් සහ ආදරය..



මේ පොත නම් ඇත්තටම ලස්සන ආදර කතාවක්.නම "Possession".Booker සම්මානය පවා ලැබිලා තියනවා.

2 comments

  1. දුකා Says:

    wooooooow . . . fantastic photography . . . !

  2. Anonymous Says:

    සෑර්,මට හිතෙන්නෙ සෑර් අදහස්කලේ A. S. Byatt ලියපු Possession: A Romance පොත වෙන්න ඕනා.

    --Dappi Sira --

Post a Comment