මල්ටිබැරල්


ස්ථානය : යුධහමුදා 60වන සංවත්සර ප්‍රදර්ෂණය

1 Responses to මල්ටිබැරල්

  1. Leo Sadeepa Says:

    beautiful lighting effect in a lethal weapon ! Nice one

Post a Comment