දැක්ම

1 Responses to දැක්ම

  1. රවා Says:

    ඇස් දෙක පිනවන්න මෙතනට එන්න ඔනා.... ලස්සනයි... සුන්දරයි. ටිකක් වෙලා බලන් ඉද්දි දහසක් දෙ කියනවා මෙ වචන නැති පින්තුරෙ....

Post a Comment