යථාර්තය


මෙහි original shot එකේ ආලෝකය වැඩි නිසා මල් වල සුදු පහැය ඉස්මතු උනේ නැහැ.ඒනිසා sepia colorfilter 1ක් භාවිතා කළා.

0 comments

Post a Comment