ආදරය සහ මරණය


කටු වල macro 1ක් ගන්න ගිහින් අන්තිමට කටුයි මලුයි 2ම ගත්තා.පරමල් ඔය තිබ්බ විදියමයි.

0 comments

Post a Comment