සුන්දර මවුරට

ස්ථානය : බතලේගොඩ ජලාශය-ඉබ්බාගමුව,කුරුණෑගල


පසුගිය අප්‍රේල් මාසේ කැම්පස් එකෙන් බතලේගොඩ වැව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයට ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක් යන්නට යෙදුණා.මේ එහිදී වැව් බැම්ම මත සිට ගත් ඡායාරූප වලින් එකක්.උදෑසන හොඳ ඉර එළියත් සුළං ඉතා හිමින් හැමීමත් නිසා , නිශ්චල දිය මතුපිට අහසේ සහ අවට කඳුවල ප්‍රතිබිම්භ පහැදිලිව පෙනුණා.

0 comments

Post a Comment