හුදකලාවට තනිරකින හෙවනැල්ල


" when I'm in lonely
don't know why
keep thinking I wont be lonely
by & by.."


මෙය ගැන මම තෘප්තිමත් නැහැ.shots කීපයක් ගත්තත් මට අවශ්‍ය කෝණය ලැබුණේ නැහැ.වැඩය දිගටම කරගෙන යන්න බැරිඋණේ, පැත්තකින් තව ඉටිපන්දමක් අල්ලන්, හිටන් ඉඳීම එපාවෙළා අම්මා යන්න ගිය නිසයි.

0 comments

Post a Comment