පරිපූර්ණත්වය


බුදුපහන තියන්න ගිය වෙලාවක උනත් ඉතින් කැමරා ඇස අමතක කරන්න අමරුයිනෙ.මේ පහන් දැල්ලේ ස්වාභාවික කහ එලිය flasher එක නැතිව.
(අපෙ ගෙදර හරියට හවස6ට බදුපහන තියනවා.ඒක අමතක කරලා පහනයි,වට්ටියෙ මලුයි එක එක පැති වලට තියන්න ගිහින් වෙලාව හුගක් පහුවෙලා බැනුම් අහගන්නත් උණා.)

0 comments

Post a Comment