කෑම ලෑස්තියි..!!!
ස්ථානය : Holiday Inn, Colombo


0 comments

Post a Comment