සමමිතිය


අපේ කැම්පස් එකේ තිබ්බ 'කල්‍යාණ දර්ශී' ප්‍රදර්ශනයේ වැඩකට හොරණ ගිය ගමනකදී මග ටිකක් වෙලා රස්තියාදු වෙන්න උණා.වාහනය නවත්තන් සිටියේ මේ රබර් වත්ත අයිනෙයි.මෙය ඉතාම හොඳට නඩත්තු කර තිබ්බ වත්තක්.රබර් ගස් සිටුවා තිබුණේ කොයි පැත්තට හැරිලා බැලුවත් එක පෙළට, හරි කෙලින් පෙනෙන ආකාරයතයි.

0 comments

Post a Comment