ආදරය සුන්දරයි..නමුත් හැමවිටම නම් නොවෙයි..

මේ අපේ ආච්චිඅම්මගෙන් අම්මට ලැබුණ පරණම රිදී මාලයක්.(විදුලිබලය ඇනහිටි වෙලාවට මට වැඩ ගොඩයි..)

2 comments

  1. Anonymous Says:

    හොල්මනක් වගේ බන් .Word verification අයින් කොරන්න පුලුවන්දෝ

  2. Anju Says:

    hmmmmmmmmmmm... ;)

Post a Comment